1. Dewlance
 2. Host.AG
 3. VerdinaNET
 4. Keity
 5. David Paul
 6. Smith-K
 7. radwebhosting
 8. radwebhosting
 9. Smith-K
 10. Shaoor
 11. Smith-K
 12. Dewlance
 13. Korora
 14. manishsqrt